Disclaimer

Op de inhoud van deze website rust in principe auteurs- en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en/of verspreiden van (delen van) de inhoud, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de rechthebbende, de Stichting Willibordusorgel. Aankondigingen van concerten mogen altijd worden overgenomen. Beschrijvingen van en toelichtingen op concerten … Meer lezen over Disclaimer